Katalog: Bausch & Lomb NL

CL type:Zacht

CL gebruik:Monthly lens

CL geometrie:Multi focal

Afmeting verpakking:

Watergehalte:

CL type:Zacht

CL gebruik:Monthly lens

CL geometrie:Multi focal

Afmeting verpakking:

Watergehalte:

CL type:Zacht

CL gebruik:Monthly lens

CL geometrie:Sferisch

Afmeting verpakking:

Watergehalte:

CL type:Zacht

CL gebruik:Monthly lens

CL geometrie:Sferisch

Afmeting verpakking:

Watergehalte:

CL type:Zacht

CL gebruik:Monthly lens

CL geometrie:Sferisch

Afmeting verpakking:

Watergehalte:

Quantum 1 (QUA1) contactlenses

CL type:Hard (RGP)

CL gebruik:Conventional Lens (not exchange system)

CL geometrie:Sferisch

Afmeting verpakking:

Watergehalte:

Quantum 2 (QUA2) contactlenses

CL type:Hard (RGP)

CL gebruik:Conventional Lens (not exchange system)

CL geometrie:Sferisch

Afmeting verpakking:

Watergehalte: